U bevindt zich in > Onthaal > Over ons

Over ons

Ombudsdienst voor Telecommunicatie

De heer Luc Tuerlinckx, Ombudsman
Koning Albert II-laan 8 bus 3
1000 Brussel

Tel : 02-223 09 09 – Fax : 02-219 86 59
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be

Nederlandstalige, Engelstalige en Duitstalige klachten

ondernemingsnummer : 0243.405.860

Foto LT

Photo DW

Service de médiation pour les télécommunications

Monsieur David Wiame, Médiateur

Boulevard Roi Albert II 8 boîte 3
1000 Bruxelles

Tél : 02 223 06 06 – Fax 02 219 77 88
E-mail : plaintes@mediateurtelecom.be

Franstalige klachten

ondernemingsnummer : 0243.405.860

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie

De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheids­bedrijven heeft bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie een Ombudsdienst voor Telecommunicatie opgericht, die bevoegd is voor de betrekkingen tussen de eindgebruiker, in de zin van de van kracht zijnde wetgeving inzake elektronische communicatie, en de volgende personen: elke operator; elke persoon die een telefoongids vervaardigt, verkoopt of verspreidt; elke persoon die een telefooninlichtingendienst verstrekt; elke persoon die elektronische-communicatie­systemen exploiteert; elke persoon die openbare versleutelingsdiensten verstrekt; elke persoon die andere activiteiten met betrekking tot elektronische communicatie aanbiedt en elke aanbieder van omroeptransmissie- en/of omroepdistributiediensten, voor zover het klachten betreft van eind­gebruikers betreffende tussentijdse facturen, de contractuele bepalingen en de algemene voorwaarden van de operator.

Ons procedurereglement kan hier (PDF .pdf - 87Ko) worden geraadpleegd.

Samenstelling

De ombudsdienst is samengesteld uit twee leden; zij behoren tot een verschillende taalrol. De ombudsdienst treedt op als college. De leden van de ombudsdienst worden benoemd door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Merk op dat het concept van college zoals bedoeld in de wet van 21 maart 1991 afwijkt van het concept van college zoals bedoeld in het koninklijk besluit van Boek XVI van het Wetboek van economisch recht waarin de voorwaarden worden opgesomd waaraan een gekwalificeerde entiteit moet voldoen.  Het laatstgenoemde koninklijk besluit stipuleert dat, wanneer de beslechting van consumentengeschillen door een college gebeurt, het aantal vertegenwoordigers van consumenten en ondernemingen gelijk is.  De wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven preciseert dat “De ombudsdienst is samengesteld uit twee leden; zij behoren tot een verschillende taalrol.  De ombudsdienst treedt op als college. Niettemin mogen de ombudsmannen elkaar onderling delegaties verlenen via een collegiale beslissing goedgekeurd door de Minister bevoegd voor telecommunicatie.

Momenteel is de heer Luc Tuerlinckx de Nederlandstalige Ombudsman. De heer David Wiame, de nieuwe Franstalige Ombudsman, start zijn functie op 1 april.

Financiering

De Koning bepaalt bij een in Ministerraad overlegd besluit, op advies van het Instituut, de menselijke en materiële middelen die het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie ter beschikking van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie moet stellen.

De werkingskosten van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie komen ten laste van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie. Om de dienstverlening van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie te financieren, betalen de in artikel 43bis, § 1 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven bedoelde onder­nemingen jaarlijks aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie een bijdrage die vastgesteld is op grond van de kosten voor de financiering van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, "ombudsbijdrage" genoemd.

Jaarlijks bepaalt het Instituut het bedrag van de ombudsbijdrage verschuldigd door elke in artikel 43bis van de wet bedoelde onderneming. De in artikel 43bis, § 1 van deze wet bedoelde ondernemingen delen elk jaar uiterlijk op 30 juni aan het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie de omzet mee die het voorgaande jaar behaald is voor elk van de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.

Het bedrag van de ombudsbijdrage komt overeen met het bedrag van de financiële middelen die nodig zijn voor de werking van de ombudsdienst dat ingeschreven is op de begroting van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie voor het lopende jaar, na advies van de Inspectie van Financiën en van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie, vermenigvuldigd met een coëfficiënt die gelijk is aan het aandeel van de onderneming in de omzet die tijdens het voorgaande jaar door alle betrokken ondernemingen is behaald voor de activiteiten die onder de bevoegdheid van de ombudsdienst vallen.

De eerste 1.240.000 EUR van de omzet van iedere onderneming wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van de ombudsbijdrage. De ombudsbijdragen moeten uiterlijk op 30 september van het jaar waarvoor zij verschuldigd zijn, worden betaald op het rekeningnummer dat door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie is opgegeven. Bijdragen die niet zijn betaald op de vastgestelde vervaldatum geven van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding tot een interest tegen het wettelijke tarief verhoogd met 2%. Die interest wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen achterstand. Uiterlijk één maand voor de vervaldatum deelt het Instituut aan de in artikel 43bis van de wet bedoelde ondernemingen het bedrag mee van de verschuldigde bijdrage.

De ombudsmannen leggen elk jaar het ontwerp van begroting van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie voor advies voor aan het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. De begroting van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie maakt afzonderlijk deel uit van de begroting van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie.

Al deze inlichtingen, net als onze jaarverslagen, ons procedurereglement en onze opdrachten, kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen per post (Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel – Tel. 02 223 09 09 – Fax 02 219 86 59 – klachten@ombudsmantelecom.be)

BlindSurfer, Februari 2006

Juridische informatie

Ombudsdienst voor telecommunicatie
Koning Albert II-laan 8 bus 3, 1000 Brussel - Tel 02 223 09 09 - Fax 02 219 86 59