BEMIDDELING: IN GEVAL VAN EEN GESCHIL MET EEN TELECOMMUNICATIEOPERATOR/-AANBIEDER

Hoe werkt bemiddeling?

Overeenkomstig artikel 43bis, § 3, 2° en 3°, van de wet van 21 maart 1991, is de ombudsman bevoegd:

  • Om te bemiddelen om een minnelijke schikking te vergemakkelijken voor geschillen tussen de telecommunicatieoperatoren en de eindgebruikers;
  • Een aanbeveling te richten tot de telecommunicatieoperator indien geen minnelijke schikking kan worden bereikt; een afschrift van de aanbeveling wordt aan de klager toegezonden.

Wanneer de Ombudsdienst een klacht ontvangt, stelt die alles in het werk om een minnelijke schikking te bereiken.

Deze verzoeningspogingen geschieden voornamelijk schriftelijk of telefonisch, maar de Ombudsdienst kan ook overlegvergaderingen beleggen en een beroep doen op experts.

Wanneer geen positieve oplossing mogelijk is, met name wegens te sterk uiteenlopende standpunten, stuurt de Ombudsdienst een niet-afdwingbare aanbeveling naar de telecomoperator.

De betreffende operator beschikt over een termijn van 20 werkdagen om zijn beslissing te motiveren indien hij de aanbeveling niet volgt.

Een vrouw en een man die een sleutel draagt (Ombudsdienst voor telecommunicatie).

Ontdek onze allerlaatste actualiteit

Facebook